Menu

Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro - intreprinderi

Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro -

întreprinderi

Măsura 312 se încadrează în Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice se referă la:

1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;

2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole1;

3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către

micro-întreprinderi.

Obiectivele operaţionale se referă la:

1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul

non-agricol în spaţiul rural;

2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;

3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;

4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Contribuţia publică aferentă măsurii 312 prin FEADR este de 531.842.968 Euro din FEADR şi PERE (9.910.000 Euro reprezintă alocarea financiară aferentă schemei de garantare pentru IMM-uri ) din care:

 contribuţia Guvernului României de la bugetul central de stat – 20%;

 contribuţia Uniunii Europene – 80%;

Costul total, alcătuit din contribuţia publică şi contribuţia privată este de: 759.803.139

Euro.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up - vezi definiţie dicţionar) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate4 ;

Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/ cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;

 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;

 Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu5 necesare investiţiei sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile, conform legislaţiei în vigoare în domeniul mediului. În situaţia în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil;

 Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.

 Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura co-finanţarea proiectului

 Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităţile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali (vezi anexa 4.3).

 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul Măsurii 312 sunt sprijinite investiţiile realizate atât de către micro-întreprinderile existente cât şi cele nou înfiinţate din sectoarele non-agricole, în spaţiul rural.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale şi/sau necorporale din domeniul nonagricol după cum urmează:

a) Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productive – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect - precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);

Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ (vezi definiţie „mijloace de transport specializate” în dicţionar). Exemple de mijloace de transport specializate: ambulanţa, vidanja, maşina de gunoi, dric, etc.

b) Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.

 

 

În cadrul Măsurii 312 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:

 

  1. I.Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:

 

 Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);

 În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);

 Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

 

  1. II.Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul,confecţionare instrumente musicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

 

  1. III.Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:

a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;

b. Servicii de conectare şi difuzare internet;

c. Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de

transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii

sanitar-veterinare;

d. Servicii medicale

e. Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.

  1. IV.Investiţii în producerea de energie regenerabilă

 Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse

regenerabile decât biocombustibilii.

 

 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

 

Prin Măsura 312 nu sunt eligibile următoarele tipuri de:

 

Activităţi:

 Activităţi sprijinite prin măsurile Axei 1 şi Axei 2 ale PNDR;

 Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii;

 Fabricarea produselor din tutun;

 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

 Baterea monedelor;

 Activităţi de turism şi recreaţionale legate de activitatea turistică;

 Acţiuni exclusiv de comerţ şi intermedieri comerciale, cu excepţia vânzării de

produse obţinute din propriul proces productiv;

 Intermedieri financiare;

 Tranzacţii imobiliare;

 Cercetare-dezvoltare;

 Administraţie publică şi apărare;

 Asigurări sociale din sistemul public;

 Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activităţile recreative legate de acestea;

 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale;

 Activităţi de pescuit şi/ sau acvacultură;

 Investiţii legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;

 Activităţi în industria extractivă de produse energetice;

 Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul

vânzării;

 Activităţi de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obţinute din

acestea şi a combustibililor nucleari;

 Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din

grupa B şi natural din spaţiul rural.

 

Cheltuieli:

 Impozite şi taxe fiscale;

 Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;

 Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;

 Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;

 Achiziţionarea de teren/ clădiri;

 Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii

de transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi

activitate principală;

 Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;

 TVA, cu excepţia TVA nedeductibilă, în cazul în care este în mod real şi definitiv

suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71

(3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;

 Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare

asociate contului euro APDRP;

 Contribuţia în natură;

 Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi,

prima de asigurare etc.

 Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a

planurilor de afaceri şi a Studiilor de Fezabilitate;

 Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

 

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70%7 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt

persoane fizice autorizate;

100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile

care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi

 

În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Valoarea maximă a sprijinului va fi de:

50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială;

100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală.

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

înapoi la partea de sus

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link exchange - Fii vizibil!

Acest site este parte din sistemul de Link Exchange "Promovarea proiectelor europene de informare, formare si calificare in mediul online" dezvoltat de Centrul de Cercetare si Dezvoltare Sociala SolidaritateaAfla mai multe detalii despre beneficiile acestui sistem precum si conditiile de inscriere.

Newsletter

Aboneaza-te! Fii la curent cu toate anunturile proiectului precum si locurile de munca din judetul Vrancea

Vizitatori

687861
AziAzi2264
Saptamana curentaSaptamana curenta22091
Luna curentaLuna curenta100001
TotalTotal6878617