Menu

Cum poti beneficia de fonduri europene prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA !

Ce reprezinta PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA?

 

pProgramul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) este programul prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pen- tru investiţii private şi publice care vor asigura dezvoltarea satelor din România.

 

Banii disponibili, respectiv fondurile nerambursabile, pentru reali- zarea acestui program sunt de aproximativ 10 miliarde de euro, pe care îi puteţi solicita pentru proiecte de investiţii până în 2013. Din aceştia, aproximativ 8 miliarde de euro sunt bani alocaţi României de Uniunea Europeană, restul provenind de la bugetul naţional.

 

PNDR este destinat dezvoltării zonelor rurale din România, prin crearea condiţiilor moderne de trai în societăţile rurale şi prin identi- ficarea unor oportunităţi reale pentru toţi cei care vor rămână în spaţiul rural. Un alt obiectiv al PNDR este păstrarea diversităţii la sate ca un patrimoniu socio-cultural integrat european.

 

Pentru realizarea acestor obiective, au fost stabilite 4 priorităţi de finanţare prin PNDR, denumite generic axe. Aceste priorităţi sunt:

 

- Cresterea competitivitatii produselor agricole si silvice – AxaI;

- Imbunatatirea mediului si a spatiului rural – Axa II;

- Cresterea calitatii vietii in mediul rural si diversificarea economiei rurale – Axa III;

- LEADER 1 – Axa IV.

 

Fiecare axă este împărţită în Măsuri de investiţii, în funcţie de categoriile de investiţii acceptate pentru finanţare prin PNDR.

 

Astfel, dacă prin cele 4 axe se stabileşte un cadru general, specificitatea investiţiilor eligibile este stabilită prin Măsurile de investiţii, încadrate în fiecare Axă în parte.

 

Ce investiţii sunt finanţate prin Axa III ?

Pentru investiţiile care asigură Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi diversificarea economiei rurale (Axa III) , se alocă prin PNDR fonduri nerambursabile de 2,47 miliarde euro. Sprijinul financiar se acordă pentru investiţii care se realizează în spaţiul rural al României, reprezentat de comune, ca unităţi administrativ teritoriale, împreună cu satele componente.

Prin intermediul Axei III se pot solicita fonduri nerambursabile pentru:

 

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi (Măsura 312) – fondurile nerambursabile totale sunt valoare de 383 milioane de euro.

 

În cadrul acestei Măsuri, se acordă fonduri pentru:

 

 • Investiţii în activităţi non-agricole productive, cum ar fi: industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.), procesarea industrială a produselor lemnoase, mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
 • Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi pentru înfiinţarea de mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi.
 • Servicii pentru populaţia rurală, cum ar fi următoarele servicii: de croitorie, frizerie, cizmărie, de conectare şi difuzare Internet, de mecanizare, protecţie fitosanitară însămânţare artificială a animalelor, de reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.

De asemenea, va fi sprijinită achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, numai ca parte componentă a proiectelor.

 

Încurajarea activitlăţilor turistice (Măsura 313) – fondurile nerambursabile totale sunt în valoare de 544 milioane de euro. Fondurile nerambursabile se acorda pentru acele proiecte care vizeaza:

 

 • Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;

 

 • Investiţii private în infrastructura turistică şi de agrement precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic;

 

 • Construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării turistice, pentru dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare şi pentru amenajarea de marcaje turistice.;

 

 • Investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat etc.), precum şi pentru recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor;

 

 • Investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.);

 

 • Elaborarea de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare etc.

 

Cine asigură implementarea PNDR ?

 

De realizarea obiectivelor propuse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 răspunde Autoritatea de Management pentru PNDR, în fapt Direcţia Generală Dezvoltare Rurală din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Aceasta coordonează activitatea privind PNDR la nivel naţional şi local prin structuri specifice:

 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), unde se depun proiectele şi se efectuează plăţile pentru proiectele acceptate pentru toate domeniile PNDR;

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), pentru zonele defavorizate;

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Autoritate de Management pentru PNDR-Compartimentele pentru Dezvoltare Rurală Judetene

 

Cine poate beneficia de fondurile alocate prin PNDR ?

 

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile în vederea finanţării propriului proiect, solicitantul de fonduri trebuie să întocmească un proiect tip şi să se încadreze într-o categorie de beneficiar eligibil sau, după caz, să devină unul eligibil.

 

În cadrul PNDR, fiecare Măsură presupune un set de investiţii eligibile pentru finanţare, adresate unei anumite categorii de beneficiari clar delimitate. De exemplu, investiţiile pentru modernizarea exploataţiilor agricole se adresează strict beneficiarilor privaţi (persoane fizice şi persoane juridice), în timp ce investiţiile pentru renovarea şi dezvoltarea satelor pot fi realizate de către beneficiarii publici (reprezentanţii legali ai comunelor).

Astfel, solicitantul trebuie să se identifice într-una dintre categoriile de beneficiari eligibili, în funcţie de Măsura prin care solicită fondurile nerambursabile.

În această ordine de idei, pentru realizarea investiţiilor care asigură creşterea nivelului de trai în mediul rural (de exemplu Măsura 322), se acordă fonduri nerambursabile beneficiarilor publici identificaţi ca:

 • reprezentanţi legali ai comunelor;
 • autorităţi locale sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
 • ONG-uri, Aşezăminte culturale şi Instituţii de cult.

 

Pentru proiectele de investiţii realizate în spaţiul privat, se acordă fonduri nerambursabile persoanelor fizice şi juridice, încadrate ca beneficiari privaţi, cum ar fi:

 • fermieri;
 • producători agricoli;
 • deţinători de terenuri;
 • procesatori de produse agricole silvice;
 • persoane care desfăşoară activităţi de turism rural.

 

 

Tipuri de clasificare din punct de vedere al formei de desfăşurare a activităţii a beneficiarilor privaţi sunt:

 

 • persoane fizice autorizate – PFA/ întreprinderea individuală;
 • asociaţii familiale autorizate – AF/întreprinderea familială;
 • societăţi în nume colectiv – SNC;
 • societăţi în comandită simplă – CS;
 • societăţi pe acţiuni – SA;
 • societăţi în comandită pe acţiuni – SCA;
 • societăţi cu răpundere limitată – SRL;
 • societăţi comerciale cu capital integral privat;
 • societăţi agricole;
 • societăţi cooperative agricole;
 • grupuri de producători doar cu condiţia ca investiţiile realizate să
 • deservească interesele propriilor membri;
 • cooperative agricole, doar cu condiţia ca investiţiile realizate să
 • deservească interesele propriilor membri;
 • micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
 • alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi
 • mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de
 • afaceri anuală netă care nu depăşeşte 200 milioane Euro;
 • cooperative agricole de procesare a produselor agricole;
 • societăţi cooperative de valorificare.

 

Cum se obţin fondurile nerambursabile ?

 

Fondurile europene nerambursabile acordate prin PNDR pot fi solicitate de către orice persoană care doreşte să realizeze o investiţie pe teritoriul României, în diferite domenii legate de viaţa economică de la sate şi care privesc atât domeniul privat cât şi cel public, cu respectarea anumitor prevederi specifice fiecărei Măsuri în parte. Astfel, solicitantul va întocmi un proiect tip, în baza informaţiilor şi documentelor furnizate de către APDRP şi conform prevederilor Măsuri, în care se încadrează investiţia pentru care solicită

finanţare.

După finalizarea întocmirii proiectului, acesta se va depune la sediul Oficiului Judeţean al APDRP, din judeţul în care este amplasată investiţia. Aici, proiectul va fi verificat dacă este conform din punct de vedere al documentelor, după care va fi evaluat de către experţii APDRP în sensul respectării cerinţelor specifice de eligibilitate.

Dacă proiectul respectă toate criteriile şi condiţiile de eligibilitate, acesta va fi acceptat pentru finanţare şi, astfel, beneficiarul proiectului va demara realizarea investiţiei. Ulterior, în urma efectuării parţiale sau integrale a investiţiei, beneficiarul va solicita decontarea cheltuielilor efectuate, până la implementarea completă a proiectului.

Media

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

înapoi la partea de sus

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link exchange - Fii vizibil!

Acest site este parte din sistemul de Link Exchange "Promovarea proiectelor europene de informare, formare si calificare in mediul online" dezvoltat de Centrul de Cercetare si Dezvoltare Sociala SolidaritateaAfla mai multe detalii despre beneficiile acestui sistem precum si conditiile de inscriere.

Newsletter

Aboneaza-te! Fii la curent cu toate anunturile proiectului precum si locurile de munca din judetul Vrancea

Vizitatori

667458
AziAzi825
Saptamana curentaSaptamana curenta32089
Luna curentaLuna curenta100001
TotalTotal6674587